Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Administratorem Danych, w tym danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.leclerc.pl jest TYCHYDIS Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach 43-100, ul. Budowlanych 75, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy  Katowice-Wschód  w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099871, posiadającą NIP 522-26-78-260, numer REGON 634374971 dalej zwany Administratorem Danych”, będący jednocześnie Usługodawcą.

Dane osobowe Usługobiorcy (klienta) są przetwarzane zgodnie z europejskim rozporządzeniem danych osobowych (RODO) oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych, a także ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator Danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla odpowiednio oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel i zakres zbieranych danych

Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora Danych, są wykorzystywane do kontaktowania się z Usługobiorcą (klientem), celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej, celów marketingowych (Newsletter).

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

[Imię i nazwisko],
[Adres e-mail],
[Informacje o geolokalizacji]

W zależności  jakie pola będą znajdowały się w formularzach kontaktowych.

Administrator Danych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

Podstawa przetwarzania danych

Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
Informacje, które posiadamy o Usługobiorcach udostępniamy podmiotom zewnętrznym, z których usług korzystamy i którym dane są niezbędne do właściwego wykonania naszego zobowiązania. Twoje dane przekazujemy również podmiotom zewnętrznym, którzy pomagają nam w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania serwisem internetowym. Obecnie powierzyliśmy dane osobowe firmom:

  • E-bridge z siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności 117 lok. 207 (w zakresie niezbędnym dla supportu i rozwoju serwisu, administrowanie serwisu internetowego),
  • eTOP z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 200 (w zakresie niezbędnym dla świadczenia usługi centrum danych – wynajem serwerów).
  • Infomania.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Obornicka 117 (w zakresie administrowania bezpieczeństwem informacji).

Dodatkowo wszelkie niezbędne informacje, a w tym przekazane nam dane osobowe mogą być udostępnione organom ścigania i instytucjom państwowym. Obowiązek ten wynika z obowiązujących norm prawnych, zgodnie z którymi możemy zostać zobowiązani do przekazania danych osobowych lub gdy udostępnienie tych danych jest niezbędne do zastosowania procedury prawnej, reakcji na roszczenie bądź podjęcie czynności prawnych czy też zabezpieczenia praw klientów, jak również interesu publicznego. Inne dane niż dane osobowe, mogą być przekazane podmiotom trzecim w postaci zbiorczej, charakteryzującej daną grupę (zestawienia analityczne np. odwiedzin strony).

Prawo kontroli dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Usługobiorca w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, lub usunięcia.
Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa można skorzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: [podać adres e-mail administratora danych]

Pliki COOKIES

Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:

  • sesyjne
  • stałe
  • analityczne

„Cookies” sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

Stałe pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

„Cookies” analityczne umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. Analityczne „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został skierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Postanowienia końcowe

Administrator Danych stosuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W razie zapytań związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych po adresem mailowym: e.leclerc@infomania.pl

 

KLAUZURA INFORMACYJNA DLA FAKTUR

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna spełnienia obowiązku informacyjnego:

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO.

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na dokumentach sprzedaży, w tym fakturach jest Tychydis Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Budowlanych 75 | NIP: 522-26-78-260

Inspektor ochrony danych:

Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym każda osoba fizyczna może się skontaktować w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w formie tradycyjnej (pod adresem fizycznym administratora danych), lub pod adresem e-mail: e.leclerc@infomania.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej i archiwalnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przekazywanie danych:

W określonych sytuacjach możemy przekazać Pani/Pana dane np. w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią.

Kategorie odbiorców jakim możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe to:

– podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa,

– dostawcom usług przetwarzających powierzone dane osobowe w imieniu administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Okres przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres pełnych 5 lat od daty zakończenia umowy. Dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przetwarzane przez administratora danych przez okres 5 pełnych lat od momentu wystawienia dokumentu, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów.

Przysługujące prawa i uprawnienia:

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje dodatkowe:

Konsekwencją niepodania wymaganych danych może być brak możliwości zawarcia umowy i wystawienia faktury VAT.

 

 

KLAUZURA INFORMACYJNA DLA MONITORINGU

Obowiązek informacyjny wobec osób utrwalonych na nagraniach systemu monitoringu wizyjnego.

Podstawa prawna spełnienia obowiązku informacyjnego:

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO.

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na nagraniach z systemu monitoringu wizyjnego jest Tychydis Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Budowlanych 75| NIP: 522-26-78-260

Inspektor ochrony danych:

Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym każda osoba fizyczna może się skontaktować w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w formie tradycyjnej (pod adresem fizycznym administratora danych), lub pod adresem e-mail: e.leclerc@infomania.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Cel przetwarzania danych Wymóg ustawowy Wymóg umowny Wymóg zawarcia umowy
Zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia osób fizycznych X
Zapewnienie bezpieczeństwa mienia i informacji X

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jeżeli:

– jest to prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO , wynikający w szczególności z przepisów:

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy,

  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,
  • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

Okres przetwarzania danych:

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa tj. dane z monitoringu wizyjnego przetwarzamy przez maksymalny okres 3 miesięcy, chyba, że staną się dowodem w sprawie – wtedy przetwarzamy je do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora danych, podmioty, którym administrator danych ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty świadczące na rzecz administratora danych usługi. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych, podmiotom nieuprawnionym do pozyskania danych, jak również poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym:

Monitoringiem wizyjnym są objęte następujące miejsca:

W Chorzowie

– cały teren sklepu (hala sprzedaży i magazyn przemysłowo=spożywczy oraz produktów świeżych)

– cała rampa przyjęcia towaru

– częściowo parking

– namiot – ogród

Przekazywanie danych:

W określonych sytuacjach możemy przekazać Pani/Pana dane np. w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią.

Kategorie odbiorców jakim możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe to:

– podmioty współpracujące w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia lub informacji,

– podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa,

– dostawcom usług przetwarzających powierzone dane osobowe w imieniu administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przysługujące prawa i uprawnienia:

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo zażądać:

– dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych,

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje dodatkowe:

Konsekwencją niepodania wymaganych danych może być brak możliwości wejścia na teren obiektu (w tym usunięcie z obiektu).

 

KLAUZURA INFORMACYJNA DLA PROCESU REKRUTACJI

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO.

Administrator danych: administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Tychydis Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Budowlanych 75| NIP: 522-26-78-260

Inspektor ochrony danych osobowych: administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym każda osoba fizyczna może się skontaktować w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w formie tradycyjnej (pod adresem fizycznym administratora danych), lub pod adresem e-mail: e.leclerc@infomania.pl

Podstawa przetwarzania danych osobowych: w związku z procesem rekrutacyjnym Pani/Pana dane osobowe, przetwarzać będziemy w zakresie wskazanym w przepisach kodeksu pracy (podstawa prawna art. 221 § 1 kodeksu pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych danych osobowych wykraczających poza przepisy kodeksu pracy, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Odbiorcy danych osobowych: odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy administratora danych, a także podmioty wspierające administratora danych w procesie rekrutacji (świadczące usługi IT, serwisowe, administracyjne.).

Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania procesu rekrutacji tj. maksymalnie przez okres 3 miesięcy, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dokumenty aplikacyjne będziemy przetwarzać przez okres 12 miesięcy od daty ich pozyskania.

Uprawnienia osób fizycznych: w związku z procesem rekrutacyjnym prowadzonym przez administratora danych ma Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem mailowym powołanego przez administratora danych – inspektora ochrony danych osobowych. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani/Pana prawa, może Pani/Pan skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe: Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, prosimy umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Tychydis Sp. z o. o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. Jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, w celu rekrutacji na inne stanowiska pracy, prosimy umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Tychydis Sp. z o. o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym na inne stanowiska pracy”.